Subsidiebegeleiding

Premie voor bestrijding van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten voor nieuwe eigenaars.

Om leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten, gelegen in het Vlaamse Gewest, tegen te gaan, kan u een financiƫle tegemoetkoming krijgen voor het uitvoeren van saneringswerkzaamheden (sloop- en/of ontmantelingswerken). Het vastgoed moet wel opgenomen zijn in de Inventaris van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten.


Voorwaarden

De aanvrager is:

- een natuurlijke persoon

- een privaatrechtelijke rechtspersoon

- of een niet in artikel 20 van het uitvoeringsbesluit vermelde publiekrechtelijke rechtspersoon die hoogstens twee jaar eigenaar is van een onroerend goed dat in de Inventaris is vermeld, te rekenen vanaf de datum van het verlijden van de authentieke akte.


Bedrag

De financiƫle tegemoetkoming bedraagt 90% van de uitgevoerde werken.